معما ها و چیستان های گوناگونسوال معما های حیوانات

 

1: کدام پرنده زیبا نام دو شهر مذهبی ایران را دارد؟

2: یک معما از تو پرسم ای حکیم باهنر،کاندرین صحرا بدبدم یک عجاعب جانور،مور چشم و مار دم،کرکس پر و عقرب شکم پای او مانند اره،شیر سینه،اسب سر؟

3: کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم یکی از اعضای بدن میشود؟

4: کدام جانور است که اگر برعکسش کنیم نام رنگی میشود؟

5: مرا جای باشد به هر خانه ای،کنم موش ها را به شبها شکار،تو خواهی بیابی اگر نام من،سر«گرگ»را بر سر«به»گذار؟

6:اگر برداری از دنباله کوه،گذاری برسر دنباله رود،کنی یک بار دیگر کار تکرار،بسازی مرغکی خوشرنگ و زیبا،خبرآر و خبر بر،خوب و رعنا؟

7: کدام حیوان است که با چشم باز می خوابد؟

8: کدام حیوان است که سر«گرگ»کمر«مار»ودم«آهو»را دارد؟

9: عجایب خلقتی دیدم به دریا،که بر آب روان میرفت و می جست،بگفتم چیست نامت؟،گفت خواهی گر بر نام من یابی کنون دست،دو حرف اولم آغاز مار است،دو هرف دومم آغاز هیچ است؟

10:سنگی نه که سنگی،سخته سنگی نه که سنگی،چهار پایی نه که گاوی،تخم ریزی نه که مرغی؟

11:کدام پرنده پر دارد اما پرواز نمیکند؟

12: آن چیست که پوستش به گرمی ،کمتر ز لحاف یا پتو نیست،سرتاسر پیکرش پر از موست،جز روی دماغ او که مونیست،آنجا که رسد به دیزی گوشت،حاجت به بیان و گفتگو نیست؟

13: کدام خزنده خطر ناک است که اگر آن را وارونه کنیم رام میشود؟

14:کدام خرس است که خواب زمستانی ندارد؟

15: کدام جانور است که حرف آخرش را بر میداری نام یک درخت میشود؟

16:کدام حیوان است که کمترین خواب را دارد؟

17: اولم آخر پلنگ است،که زیبا وقت جنگ است،دومم آخر شیر است که بر جنگل امیر است،سومم میان ببر است،چو توفان و چه ابر است،آخرم آخر گریه اس،ولی مایه خنده است؟

18:کدام حشره چشم و گوش نداد ولی اگر به آن نزدیک شویم مارا احساس میکند؟

19:سریع ترین دونده میان حیوانات چه حیوانی است؟

20:کدام حیوان درنده است ولی اگر آن را وارونه کنیم نامچیزی در صورت مردان میشود؟

21: خوش خواب ترین حیوان چه نام دارد؟

22: چه پرنده ای است که اگر وارونه اش کنند در آب شنا میکند؟

23: اولم این سر گاو ،دومم آن سر گاو ، سومم آخر روز،چهارمم دوم هنوز بر سرم چون شاخ هاست توی جنگل کاج هاست؟

24:راه میره تو بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره جای نون؟

25:بلند بالا، که بالایش حریره، لبش سلطان و دندانش وزیره، اگر بر سر ند تاج مرصع، مکان و منزلش زیر زمینه؟

26: نام کدام حیوان است که اگر آنرا وارونه کنیم باز نام حیوانی میشود؟

27: چه حیوان درنده ای است که از هر طرف نگاهش کنیم آدم را میدرد؟

28: چیست آن جانور،ندارد دم دهنی دارد او میانه کم، هشت پا دارد از همه اعضا، دو سرش هست هر دو از بالا،استخان برون و گوشت از تو، هیچ اعضای او ندارد مو؟

29: اولم اول زمستان، آخرم آخر باغ، دومم رفته ز بستان، آمده میان زاغ؟

30:کدام حیوان است که وارونه اش در حمام وجود دارد؟

31:قالی لب بافته گا به گل انداخته، صنعت پروردگار خوب و قشنگ ساخته؟

32: شلوار به پا چادر به دست، همه جا میره او بی خبر ، همهجور لباس کردا به تن، دوستش دارن دختر و پسر؟

33:آن چیست که خود ریسد و خود بافد جامه خود خامه همی بافد، او باشد عریان؟

34: نام جانور را بگویید که برعکس آنها خودشان هستند؟

 

شنبه 8 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
جواب معمای های حیوانات

1:قمری.

2:ملخ.

3:گرگ.

4:خرس.

5:گربه.

6:هدهد.

7:دلفین،نهنگ.

8:گاو.

9:ماهی.

10:لاک پشت.

11:شتر مرغ.

12:گربه.

13:مار.

14:خرس سیاه که لک های سفید دارد.

15:موش.

16:زرافه،2ساعت

17:گربه.

18:کرم خاکی.

19:یوز پلنگ.

20:شیر.

21:خفاش قهوه ای،20ساعت در شبانه روز.

22:زاغ.

23:گوزن.

24:شتر.

25:مار.

26:غاز.

27:گرگ.

28:خرچنگ.

29:زاغ.

30:فیل.

31:ماهی.

32:کبوتر.

33:عنکبوت.

34:گرگ،کبک،ساس.

شنبه 8 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
سوال معما های شهر ها و کشور ها

1:کدام شهر ایران است که خوردن نیمه اولش کشنده ولی نیمه دومش را هر روز می خورند؟

 

2:پایتخت کدام کشور را اگر وارونه کنیم در زبان انگلیسی به معنای نو و جدید است؟

3:کدام شهر های ایران از جمع حیوانات درست شده است؟

4:کدام جزیره ایران است که وارونه اش را دانش آموزان مینویسند؟

5:کدام کشور است که روی پیشانی جا می گیرد؟

6:کدام کشور است که اگر اول آن را برداریم نام یک نوع بیماری میشود؟

7:کدام کشور است که آن را مینوشند؟

8:کدام شهر است که اگر نقطه زیرش را روی آن بگذا ریم به معنای رطوبت میشود؟

9:بزرگ ترین کشور جهان کدام کشور است؟

10:کدام شهر است که اگر سرش را بزنیم به معنای لطیفه میشود؟

11:کدام شهر است که از هر طرف بخوانیم همان میشود؟

12:کدام کشور است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از لوازن آرایش میشود؟

13:کدام کشور عربی است که اگر نقطه هایش را پایین آن بگذاریم نام پیامبری میشود؟

14:کدام کشور یخی است که زود آب میشود؟

15:هم، نام کشوری است هم نام امتحان کردن لباس؟

16:کدام کشور منبع ویتامین«ث»است؟

17:کدان شهر است که بسیار زن دوست است؟

18:بگیر یکی از شیران الف برسرش نه تا شود جاس دلیران؟

19:کدام شهر است که اگر دو حرف اولش را برداریم نام قاتل امام حسین(ع)میشود؟

20:کشور کانگرو ها به کدام کشور میگویند؟

21:کوچک ترین کشور جهان کدام کشور است؟

22:کشور هزار دریاچه کدام کشور است؟

23:کشور فیل های سفید نام کدام کشور است؟

24:کدام شعر است که اگر حرف اولش را برداریم غذای خوشمزه ای میشود؟

25:کدام شهر است که وارونه اش به معنای تاسف است؟

26:نام کدام شهر میان دوآب قرار دارد؟

27:سقف جهان نام کدام کشور است؟

28:کدام شهر است که اگر حرف اولش را برداریم به معنای داستان طولانی میشود؟

29:کشور رود خانه ها کدام کشور است؟

30:گر بپرسی مرا تو شهر و دیار، بشنو تا گویمت ای هوشیار،ارک بیپا و ارک بی پایان ،شهر مارا بیابی تو در آن؟

31:شهر آسمان خراش ها به کدام شهر میگویند؟

32:پایتخت کدام کشور است که اگر حرف اولش را برداریم بچه ها مینویسند؟

33:کوچک ترین قاره دنیا چه نام دارد؟

34:سرزمین مقدس به کدام کشور میگویند؟

35:کدام قاره است که نام دندانی در دهان میباشد؟

36:بحرالمیت که شور ترین دریاچه جهان است کجا قرار دارد؟

37:قاره سیاه لقب کدام قاره است؟

38:کدام شهر ایران است که اگر سرش را ببری نام یک پسر میشود،اگر حرف دیگرش را هم برداری یکی از صفات نیکو،اگر یک حرف درگرشراحم برداری ماده ای منفجره میشود،اگر یک حرف دیگرش راهم برداری واحد پول جاپن میشود؟

***اگه غلط املایی دارم ببخشید چون تو کیبردم کلیداشو ندارم***

39:نام چه شهری است که سه حرف اولش نام یکی از حشرات است و چهار حرف آخرش داستان بلندی است؟

40:کدام شهر است که دشمن تاریکی است و هم نام یکی از سوره های قرآن؟

پنجشنبه 6 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
جواب معمای شهر ها و کشور ها

1:سمنان.

2:وین(اتریش).

3:گرگان،قوچان،کرمان.

4:قشم.

5:چین.

6:کوبا.

7:کانادا.

8:بم.

9:روسیه.

10:نطنز.

11:شوش.

12:نرو

13:تونس.

14:آلاسکا.

15:پرو.

16:پرتغال.

17:زنجان.

18:ایران.

19:کاشمر.

20:استرالیا.

21:واتیکان.

22:فنلاند.

23:تایلند.

24:رفسنجان.

25:فسا.

26:میاندوآب.

27:تبت.

28:کرمان.

29:پاکستان.

30:اراک.

31:نیویورک.

32:قشم.

33:استرالیا.

34:فلستین.

35:آسیا.

36:مصر.

37:آفریقا.

38:ورامین.

39:کرمان.

40:نور.

پنجشنبه 6 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
سوال معما های نهج البلاغه

1:نهج البلاغه چند خطبه دارد؟

2:طولانی ترین خطبه نهج البلاغه کدام است؟

3:در خطبه 100امام اهل بیت(ع)را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

4:نوشتن نهج البلاغه چه سالی پایان پذیرفت؟

5:تعداد نامه های نهج اللاغه چه مقداد است؟

6:در کدام خطبه امام ماجرای جنگ صفین و روی نیزه کردن قرآن ها را بیان فرمود؟

7:در کدام خطبه امام حضرت فاطمه(س)را امانت پیامبر(ص)نامیده است؟

8:در خطبه176چه گناهی را نابخشودنی ذکر کرده است؟

9:ر حکمت 38آدمیرا از مصاحبت با چه گروه هایی منع کرده است؟

10:تعداد حکمت های نهج البلاغه چه مغدار میباشد؟

11:جمع کننده نهج البلاغه کیست؟

12:کوتاه ترین خطبه نهج البلاغه کدام خطبه است؟

13:طولانی ترین نامه نهج البلاغه چیست؟

14: در خطبه 155امام کدام حیوان را از خلقت های زیبای خدا شمرده است؟

15:در کدام خطبه امام موضوع غصب خلاف و حقانیت خود را بیان داشته است؟

16:در خطبه 165امام(ع)کدام پرنده را از خلقت های عجیب خدا شمرده است؟

17:نام چه شهری در نهج البلاغه بیش از صد بار تکرار شده است؟

18:طولانی ترین حکمت نهج البلاغه کدام است؟

19:کوتاهترین حکمت نهج البلاغه کدام است؟

20:کوتاهترین نامه نهج البلاغه کدام است؟

21:هنگام خواندن کدام نامه مردم میگریستند؟

22:در کدام خطبه امام از فتنه های بعد از خود خبر میدهد؟

23:در کدام خطبه امام صفات متقین را بیان میدارند؟

24:در خطبه 38چه صفتی را از همه صفات وحشتناک تر شمرده است؟

25:در کدام خطبه امام از غیبت امام مهدی(ع)خبر داده است؟

26:در کدام خطبه امام فوائد اعضای بدن انسان را بیان فرموده است؟

27:در خطبه شقشقیه امام مردمی که به سوی ایشان میآمدند را به چه حیوانی تشبیح کرده است؟

28:در خطبه 93امام بنی امیه را به چه حیوانی تشبیح کرده است؟

29:ساکنان چه شهری را امام لشکر زن و اصحاب جمل نامیده اند؟

30:نام برادر امام که از او درخواست کمک کرد چیست؟

31:درخطبه110امام قرآن را به چه چیزی تشبیح کرده است؟

32:در خطبه176امام قرآن را به چه چیزی توصیف فرموده اند؟

33:در خطبه 26برترین خیانت راچه امری ذکر فرموده اند؟

34:درحکمت 146روش حفظ ایمان را چگونه بیان کرده است؟

35:در خطبه155برترین خیانت را چه امری ذکر فرموده است؟

36:درحکمت 348شدید ترین گناه چه گناهی بیان فرموده است؟

37:در خطبه 50امام منشا وقوع فتنه هارا چه عواملی میدانند؟

38:امام در نامه اش بهسلمان فارسی دنیا را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

39:امام باران ترسویش را در جنگ جمل به چه چیزی تشبیه کرده است؟

40:امام چه کسانی را شرور ترین مخلوقات نامیده است؟

41:امام چه چیزی را محبوبترین ملاقات کننده نامبده است؟

42:در اکثر خطبه های نهج البلاغه به چه موضوع اخلاقی اشاره شده است؟

43:به نظر امام بزرگ ترین فقر چیست؟

44:درخواست باران در کدام خطبه آمده است؟

45:کدام خطبه را امام در کنار همسرش فاطمه(س)خواند؟

46:چند آیه از قرآن در نهج البلاغه ذکر شده است؟

47:امام در نهج البلاغه عرب جاهلیت را به چه چیزی تشبیح کرده است؟

48:ساکنان چه شهری را امام به زن حامله تشبیح کرده است؟

49:نام قرآن چند بار در نهج البلاغه آمده است؟

50:به نظر امام شدید ترین فاجعه تاریخی چه امری بود؟

پنجشنبه 6 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
پاسخ معما های نهج البلاغه

1:خطبه241.

2:خطبه192،خطبه قاصعه.

3:ستارگان آسمان.

4:ماه رجب ،سال400هجری.

5:نامه 79.

6:خطبه ملاحم.

7:خطبه202.

8:شرک به خدا.

9:احمق،بخیل،گناهکار و دروغگو.

10:حکمت 408.

11:سید رضی

12:خطبه61در مورد خوارج.

13:نامه53،عهد نامه مالک اشتر.

14:خفاش.

15:خطبه 3،خطبه شقشقیه.

16:طاووس.

17:شهر بصره.

18:حکمت149،به کمیل بن زیاد.

19:حکمت187،درمورد کوچ از دنیا.

20:نامه79،به رهبران ارتش.

21:خطبه83،خطبه غراء.

22:خطبه ملاحم.

23:خطبه193،خطبه همام.

24:عجب و خود پسندی.

25:خطبه182.

26:خطبه82.

27:کفار.

28:شتر سرکش.

29:اهل بصره.

30:عقیل.

31:بهار قلب ها.

32:شفای از بزرگ ترین درد.

33:خیانت به مردم.

34:صدقه دادن.

35:امر به معروف و نهی از منکر.

36:کوچک شمردن گناه.

37:هوا پرستی و بدعت گذاری در دین.

38:مار.

39:روباه.

40:خوارج.

41:مرگ.

42:تقوی.

43:حماقت و نادانی.

44:خطبه115و143.

45:خطبه202.

87:46آیه از 43سوره.

47:خطبه 166،تخم افعی.

48:اهل عراق.

41:49مرتبه

50:رحلت پیامبر(ص)

 

پنجشنبه 6 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
سوال معما های قرآنی

1:کدام سوره از قرآن به نام یکی  از اصول دین است؟

2:در کدام آیات قرآن تمام حروف الفبا قرار دارد؟

3:وارونهءنام کدام سوره همان گونه خوانده میشود؟

4:سوره اخلاق و ادب به کدام سوره گفته میشود؟

5:تعداد آیات کدام سوره از قرآن برابر رکتهای نماز یومیه است؟

6:بزرگ ترین آیه قرآن کدام است؟

7:کلمهء«امام»در قرآن چند بار آمده است؟

8:شماره کلمات کدام سوره برابر است با شمارهءسوره های قرآن؟

9:نام کدام سوره از قرآن به نام یکی از فروع دین میباشد؟

10:کدام سوره از قرآن در تمام آیاتش نام«الله»وجود دارد؟

11:کمترین حرف الفبا که در قرآن ذکر شده کدام حرف است؟

12:کدام سوره از قرآن به نام یکی ار روز های هفته است؟

13:کوتاه ترین آیه قرآن کدام آیه میباشد؟

14:در کدام آیه شش بار نام خدا آمده است؟

15:در کدام سوره از قرآن حرف«میم»وجود ندارد؟

16:کدام سوره است که اگر نامش را وارونه کنیم به معنای علامت است؟

17:کلمه«یوم»به معنی روز در قرآن چند بار تکرار شده است؟

18:کدام سوره معروف به قلب قرآست؟

19:کدام سوره از قرآن است که همه آیاتش به کلمه«دال»ختم میشود؟

20:چه ماهی را «بهار قرآن»مینامند؟

21:کدام سوره از قرآن است که همه آیاتش به کلمه«سین»ختم میشود؟

22:کدام سوره است که یکی از آیاتش 31بار تکرار شده است؟

23:کدام سوره از قرآن است که همه آیاتش به کلمه«یاء»ختم میشود؟

24:کدام آیه است که از هر طرف به خوانیم آن نیست؟

25:کدان سوره از قرآن است که حرف«فاء»در آن نیست؟

26:کدام سوره از قرآن است که اگر حرف اولش را حذف کنیم اسم شهری در مدینه است؟

27:زینت قرآن چیست؟

28:در کدام سوره 27صفت خداوند آمده است؟

29:کدام سوره از قرآن است که اگر آن را برعکس کنیم  نام یکی از واجبات نماز است؟

30:کدام سوره است که اگر حرف اولش را حذف کنیم نام سوره ء دیگری از قرآن میشود؟

31:چند سوره از قرآن با حروف مقطعه شروع میشوند؟

32:در کدام سوره آیه حجاب قرار دارد؟

33:وسط قرآن کدام کلمه میباشد؟

34:در کدام آیه نام پیامبران اولوا العزم آمده است؟

35:در کدام سوره آیه ولایت قرار دارد؟

36:در کدام سوره«آیه الکرسی»واقع شده است؟

37:تنها زنی که نامش در قرآن آمده کیست و چند بار نام او ذکر شده است؟

38:کدام سوره از قرآن است که همه آیاتش به کلمه« راء»ختم میشود؟

39:بزرگ ترین عدد در قرآن در کدام آیه ذکر شده است؟

40:کدام سوره از قرآن معروف به ملائکه است؟

41:نام کدام پیامبر در قرآن از همه بیشتر ذکر شده است؟

42:در کدام سوره« ربنا آتنا فی الدنبا حسنه»واقع شده است؟

43:در کدام سوره نام شانزده پیامبر آمده است؟

44:کلمه «شهر»به معنی ماه در قرآن چند با تکرار شده است؟

45:کلمه«قرآن»چند بار در قرآن آمده است؟

46:براساس قرآن خداوند به چه حیوانی وحی کرده است؟

47:کدام سوره از قرآن معروف به عروس قرآن است؟

48:در کدام سوره معراج پیامبر آمده است؟

49:بزرگ ترین کلمه در قرآن کدام کلمه است؟

50:نام چند پیامبر در قرآن آمده است؟

 

پنجشنبه 6 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()
پاسخ معما های قرآنی

1:سورهءتوحید.

2:سورهءآل عمران،آیه154وسورهءفتح،آیه29.

3:سورهء های لیل و تبت.

4:سورهءحجرات.

5:سورهءطارق.

6:سورهءبقره،آیه282.

12:7بار.

8:سورهءتکویر.

9:سورهءحج.

10:سورهءمجادله.

11:حرف«ظ».

12:سورهءجمعه.

13:سورهءالرحمن،آیه64،«مدهامتان».

14:سورهءبقره،آیه282.

15:سورهءکوثر.

16:سورهءزمر.

365:17بار.

18:سورهءیس.

19:سورهءتوحید.

20:ماه مبارک رمضان.

21:سورهءناس.

22:سورهءالرحمن.

23:سورهءلیل.

24:سورهءمدثر،آیه3،«ربک فکبر».

25:سورهءحمد.

26:سورهءسجده.

27:صوت و لحن زیبا.

28:سورهءحدید.

29:سورهءتین.

30:سورهءمحمد(ص).

29:31سوره.

32:سورهءنور،آیه31.

33:سورهءکهف،آیه19«و لیتلطف».

34:سورهءاحزاب،آیه7.

35:سورهءمائده،آیه3.

36:سورهءبقره،آیات254-256.

37:حضرت مریم(ع)34بار.

38:سورهءکوثر.

39:سورهءصافات،آیه147،«مائه الف».

40:سورهءفاطر.

41:حضرت موسی(ع)،136بار.

42:سورهءبقره،آیه201.

43:سورهءانبیاء.

12:44بار.

70:45بار.

46:زنبور عسل.

47:سورهءالرحمن.

48:سورهءاسراء،آیه اول.

49:سورهءحجر،آیه22،«فاسقینا کموه».

26:50پیامبر.

پنجشنبه 6 فروردین 1388 توسط رضا نجات الهی | نظرات ()پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
رضا نجات الهی
فروردین 1388
سوال معما های حیوانات
جواب معمای های حیوانات
سوال معما های شهر ها و کشور ها
جواب معمای شهر ها و کشور ها
سوال معما های نهج البلاغه
پاسخ معما های نهج البلاغه
سوال معما های قرآنی
پاسخ معما های قرآنی
لیست آخرین مطالب
چه نظری در باره این وب لاگ دارید؟

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :فال حافظ- اشاره ای فرما
http://irjava.com/wp-content/loading-pictures/7.gif

JavaScript Codes
JavaScript Codes
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو